AC - 케이블

AC - 케이블

광범위한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 7가지 다른 옵션과 엔드 피팅 스타일로 제공되는 Southco의 AC 케이블은 액추에이터와 로터리 래치 제품군을 연결하여 원거리 작동이 가능합니다. 또한 고강도의 부식 방지 재료로 제작되어 내장 및 외장 환경에 사용하기에 적합합니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

AC 케이블은 광범위한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 다양한 스타일과 옵션으로 제공됩니다.

 • 고강도의 부식 방지 구조
 • 외장 및 외장 환경에 사용하기에 적합
 • Southco 로터리 래치 및 액추에이터와 간편한 통합
 • 완벽한 융통성을 위한 모듈형 시스템

사용가능한 옵션

 • 7가지 다른 케이블 옵션 및 엔드 피팅 스타일로 제공
 • 베어, 코팅형 및 재킷형 케이블 옵션
 • 단일 또는 다중 액추에이터/래치를 연결하여 작동 및 작동시점의 조정기능을 지원하는 케이블 분배기

산업 적용 사례

 • 버스, 캠핑 및 레져용 차량
 • 기구용 함체
 • 산업용 기계
 • 중형 및 대형 상용 트럭
 • 건설, 농업용 차량
 • 셀프서비스