AH – 바이폴드 일정 토크 힌지

AH – 바이폴드 일정 토크 힌지

사우스코 AH 바이폴드 일정 토크 힌지 시리즈가 마찰 기술을 통합 구현하여 테이블 또는 패널을 어떤 각도에서도 확실히 고정하고 뜻하지 않게 떨어지는 사고를 방지합니다. AH 바이폴드 일정 토크 힌지는 점유 공간을 최소화하는 플러시 평면형 설계이므로 테이블을 완전히 평면으로 접어 넣을 수 있습니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

AH 바이폴드 일정 토크 힌지는 우수한 품질과 반복 가능한 성능을 제공하므로 기존 프리 스윙 힌지 및 댐프닝 장치를 업그레이드하는 데 안성맞춤입니다.

  Watch Video동영상보기

 • 통합 구현된 마찰 기술을 통해 더 효과적으로 접이식 테이블 제어
 • 180도 테이블 플랩을 어떤 위치에도 확실하게 고정
 • 플러시 평면형 설계로 손가락 걸림 및 끼임 방지
 • 유지 보수 부담 없이 안정적인 성능 제공
 • 대부분 사용 분야의 필요에 따라 토크 조절 가능
 • 소형 설계로 적은 공간을 차지하므로 효과적으로 산업 디자인 지원
 • 견고한 설계로 뛰어난 성능 제공
 • 긴 사용 수명으로 안정성 보장 및 유지 보수 비용 절감

사용가능한 옵션

 • 다양한 마감 중에서 산업 디자인에 알맞은 옵션 선택 가능
 • 요청 시 다른 패널 두께, 토크, 마감 옵션 적용 가능

기술표준 및

 • 20mm 이상의 패널 두께에 적합
 • 자유 작동 ~ 2.7Nm(24in.lb) 범위의 위치 설정 토크 지원
 • 힌지당 100mm에서 최대 500N의 작동 하중 수용
 • 일정 토크 사양의 20% 이내에서 최대 20,000회 작동 가능

산업 적용 사례

 • 항공우주산업
 • 자동차
 • 버스, 캠핑 및 레져용 차량
 • 가구
 • 철도