K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치

K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치

Southco의 로터리 회전 당김형 래치를 사용하면 공간과 강도가 중요한 기능 고려사항인 동평면상 애플리케이션에 고작업 하중, 편리한 기계적 잇점, 콤팩트한 크기의 장점들을 활용할 수 있습니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

래치는 완전 금속 구조, 내구성 강한 로터리 캠 설계, 우수한 풀업 사양으로 돌발적 열림을 저지할 수 있도록, 일정한 판넬 체결을 위한 견고한 그립을 제공한다

 • 접이식 날개형 핸들은 저측면 구조의 안전한 그립과 들어서 돌리기만 하면 되는 손쉬운 작동 제공
 • 맞춤오차를 조절할 수 있는 스프링 장전형 버전 옵션
 • Southco 당김형 래치 중에서 가장 미려한 디자인을 자랑하고 있는 래치 크기는 12 mm(0.47")
 • 산업용 시리즈 래치는 당김 거리가 약 6~9 mm(0.24~0.36")
 • 다양한 애플리케이션 요구사항에 맞는 다양한 크기, 설계, 재질 및 마감 옵션 제공

사용가능한 옵션

 • 은폐형, 직선연장형 래칭 또는 수직형 래칭 등 다양한 키퍼 설계 제공
 • 스틸 및 스테인레스 스틸 재질은 도금, 검정 분말 코팅 마감 및 마감없는 사양으로 제공

산업 적용 사례

 • 자동차, 트럭
 • 케이스류
 • 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
 • 전시/광고
 • HVAC
 • 기구용 함체
 • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
 • 잔디/정원 설비