P2 – 평면형, 잠금 가능한 버전과 잠금 기능이 없는 버전

P2 – 평면형, 잠금 가능한 버전과 잠금 기능이 없는 버전

P2 평면형 핸들의 평면형 디자인은 도어 표면이나 패널의 돌출부를 최소화하는 한편, 오프셋 리세스(우묵한 곳)는 간단한 패널 리프팅과 제거 시에 충분한 그립 공간을 제공합니다. P2 평면형 핸들은 단일 구멍 패널에 별도의 도구 없이 삽입할 수 있고, 자체 탭으로 핸들을 고정시킬 수 있습니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • 단일 구멍 패널 설치
 • 도구가 필요 없는 빠른 스냅 설치
 • 용이한 들어 올림과 제거를 위한 단순한 디자인
 • 보안 강화를 위한 신뢰할 수 있는 잠금 장치(잠금 가능)
 • 동일한 어플리케이션 내의 다른 Southco 잠금 장치와 융합(잠금 가능)

사용가능한 옵션

 • 잠금 장치 없는 버전은 폭 87.5mm(3.45")와 132mm(5.20")가 있습니다
 • 1 mm(.04") ~ 2.5 mm(.10")의 두께에 이르는 도어에 맞도록 여러 부품 번호로 제공합니다.
 • 좌측 또는 우측 잠금 옵션(잠금 가능)
 • 요청 시, 맞춤형 키 제작 가능

기술표준 및

 • ABS 플라스틱
 • 가연성 등급: UL94-V0 또는 UL94-HB

산업 적용 사례

 • 버스
 • 산업디자인 부문
 • 기구용 함체
 • 식품 제조 및 보관 설비
 • 가구
 • HVAC –냉난방 공조기
 • 산업용 기계
 • 의료 장비
 • 철도
 • 서버 및 데이터 저장장치
 • 통신 및 네트워킹 – 스위치, 라우터